Stowarzyszenie

Cele statutowe stowarzyszenia

 Prowadzenie szkoły podstawowej na zasadach prawem przewidzianych.

Angażowanie rodziców oraz członków stowarzyszenia do działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci.

Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Szeroko rozumiana działalność kulturalna na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tradycji i obyczajów.

Działania na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku, krzewienia kultury fizycznej, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich